Hjälpa till på banan

Banan är i stort sett helt snöfri och har torkat upp på ett bra sätt. Detta innebär att vi har ett gyllene tillfälle att reparera och preparera banan inför den kommande säsongen. Skulle därför önska lite hjälp av några arbetsvilliga medlemmar med bland annat att laga uppslagen torv på fairways, tidpunkt för detta är från och med måndag 14/4. Behöver även som tidigare år även hjälp med dukarna i samband med sådden.  Låter detta intressant så hör då av er till Lars_appelblad@hotmail.com eller till telefonnummer 070- 543 15 81.

Kallelse årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två personer, tillika rösträknare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för ett år
 11. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för 1 år
 13. Val av ordförande och ledamot i valberedning för 1 år
 14. Fastställande av budget och årsavgifter för 2014
 15. Motioner
 16. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning med budget delas ut på mötet. Vill man ha det i förväg så får man kontakta kansliet.

Tid:    Söndagen den 27 april 2014, klockan 15.00
Plats:    Klubbhuset i Norrmjöle

Välkomna!
Styrelsen

Hjärtstartare

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska om vad som ska göras och när det ska göras.

Varför ska vi ha en hjärtstartare?

Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever endast cirka 7%. Enda sättet för att få igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp är hjärt-lungräddning tillsammans med en hjärtstartare. Forskning visar att tiden är helt avgörande för personens överlevnad då chansen till överlevnad minskar med 10% för varje minut som går utan påbörjad hjärt- lungräddning.

Utbildning

Nu erbjuder vi tillsammans med Civilförsvarsförbundet alla medlemmar att gå en utbildning i Hjärt- och lungräddning. Utbildningen är ca 3-3,5 timme lång och består av hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och Vår sårbarhet, fika ingår.

Tid: 23/4 kl 18

Plats: klubbhuset i Norrmjöle

Anmälan senast 2 dagar innan kurstillfället till kansliet, 090-81581 eller kansli@norrmjole-golf.se.