Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

Dag: Onsdagen 5 april 2017
Tid: klockan 19.00
Plats: Klubbhuset i Norrmjöle

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer, tillika rösträknare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för ett år
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för 1 år
 13. Val av ordförande och ledamot i valberedning för 1 år
 14. Fastställande av budget för 2017
 15. Fastställande av årsavgifter för 2018
 16. Motioner
 17. Mötets avslutande

Kallelse till Bolagstämma för Aktieägare Norrmjöle Golf AB

Datum: Onsdag den 5 april
Tid: 19:30
Plats: Klubbhuset  

* Information om vår utvecklingsplan för ett nytt övningsområde
* Nyheter kring utbyggnaden av Golfshopen
* Övergång till en “digital pegränna”

Förslag till dagordning vid stämman

1. Öppning av stämman

2. Val av ordförande för stämman

3. Fastställande av dagordning

4. Val av sekreterare

5. Val av två justerare

6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Årsredovisning och revisionsberättelse

9.Fastställande av resultat och balansräkning, disposition av årets resultat, ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden, styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av revisor för tiden intill årsstämma 2018.

13. Budget 2017

14. Motioner

15. Stämmans avslutning

Handlingar och dokument finns att få via Kansliet eller direkt vid mötet

Väl mött

Styrelsen